Sannazzaro de' Burgondi, navigazione veloce.
menu principale | contenuto principale | menu organizzazione | menu didattica | pi di pagina
La Raffineria
Un paese in Lomellina: la storia, le tradizioni, il lavoro, la gente...

menu principale

contenuti principali
Poesie dialettali.

"La Cacciata dal Paradiso"

Poemetto di Angelo Secchi

Trasposizione dal Pavese al Sannazzarese di R. M.
 


Tnti e tntan fa

l mnd l gh r n

e ind gh ds l Tr

l r tt un mcici.

 

Dl cl nnch prln

e nnc i stl, n l su.

Un frd d l Mdn

e scr me in bc l lu.

 

M gurd che distr!

l di l Cretr

e un lned mtn

s mis dr l lr.

 

E l gub d brut,

me un ngr, pr s d.

l stim, chl r dumnc

l prefer drum.

 

L ns chl ns l mnd,

gim cumplt d tt:

l cl, l tr e lqu,

i bsti, i fir e i frt.

 

Pr pud cumplet

st mervli m

dvi cre  nc l m,

n rb chm sm.

 

Cun un brlch d mlt

l fai un bigutn,

l trten l respr

e l gh dai s un bufn.

 

E l m l cip vt,

l fai i s prim pas,

p l s tir l pl

e l s st int un sas.

 

T t cimr Adamo,

t cre mn dl gnnt,

t nc ti n bsti,

per t intilignt.

 

S dv sv che Adamo

l sintv mm l vu,

prch l Creatr

s n stv smpr sc. 

ds gurdt in gir

e cul cht vdi chi

l tt rb t,

l l m rigl pr ti.

 

fii che mervli!

M cust l un prd,

m cl prpi gnnt

Du frse un m요.

 

E ins cul che l insi

lr sul unimpresin,

cun l ps dl tmp

l gn unusesin.

 

L r un lmnt sul,

cun i g rivlt l cl.

l mngiv nnc p,

l pinv me un vidl.

 

fii, che vit grm,

smpr sul chinsich:

s prpi n se fa,

l ps mai l d.

 

L gh v pari di l vu

Adamo, fagh lbitdin,

p dp t prur

l bl d l sulitdin!.

 

Sr micht di ti,

m lr sichl st vi

chm cip tt chi bas

e lm tra in s l fi?

 

Bst, cp tt,

e sl cul ch crdi mn,

dam n nt d tmp

e l prublm gh mti fn.

 

Ti sttn l trnqul,

e ls fa d mn,

sta int l t lt bl cuc

e tt lndr bn!.

 

E ins qun che Adamo

l stai bl indrumnt,

gh pi n custn,
m in sulmnt.

 

Pr ds t l lv,

per t vdr che p

tra i ltr t custnn

t l rifilr!.

 

P cun l cst in mn

gh lur dr

ed co prnt Eva,

bit d c p.

 

Adamo, cust l Ev:

t vst che bl dunn?

ds t vr fin

d mnn l t turn!

 

ds chv cre

v dn un vimnt:

chi pud fa ttcs,

per st bn tnt:

 

l frt, l vrdr,

dl tt pud mngi,

m tuch n i m pum,

i pum lsi sta!

 

v s gurd pr bn?

I vst ch si divrs?

l l fai pr n rn,

l l m fai pr schrs.

 

N n crs un p d chi,

n n cl un p d l:

viltr btv insm

e tt s lugr!.

 

E ins, pch l vlt

i n scuprt l ss

e trai in p un gigt

chl pi ncr ds.

 

Adamo l r in trnqul,

un m sns dbgn,

s n stv smpr chit,

gh piv fa di sgn.

 

M Eva lr vscula,

pn d curiuit,

in crc d rb nv

smpr in gir nstl.


Ins n mtn

chlv vur surt,

l cpit pr ca

sut l pint pruib.

 

Insm dn rm,

fi s me n bigtn,

gh r 'n bl bis

cun i g me d crbn.

 

lr nc i bsti

i rn bn d prl,

p cul ps dl tmp,

s ln prpi minti.

 

( Du, pr vs sincr,

cpit n d sps,

per d bsti ch prl

t n trv nc nc ds!...).

 

Insm che l srpnt

l cuminci prl:

l vu tn me dun flauto

l dn l incnt!

 

Eva, fa n l cil,

prd n lucin,

gurd che bl pum,

dagh un p un ggnn!

 

L dn chlr gulu

l s ls tent:

l s ct un bl pum

e sbit s l mngi.

 

Gh r nnc ndi

dl tt l ltim bucn

che gh riv lapocalisse,

cun vnt e sclm e trn.

 

Adamo chl drumv

l prs ins un pi

l slt in p dind:

Sich gh scs, sichl?!?

 

mm che strmsi!

Sichi n sti trun?

Chi m l fi ds,

m snti tt bgn!....


Intnt gh r riv

n nvul d vpr

e qund l lingu

gh cumpr l Signr.

 

Cun n brb binc

me n vg d l Uspidln,

cun i g fr d l tst

l r incs pr bn.

 

brti delinqunt,

brti lrn,

l vr ch sn brav,

per sn n un cuin!

 

Michs rm ndi dcrdi?

Che i pum s tucvn n!

i i vur mngi?

Ds st frsch, per!"

 

Adamo chl r rst

in p insm d l pi,

s l cip un p mal

e t gh l' n fi.

 

car l m Signr,

sum ubietv, ndm

T ndr n in mlr

pr tri qutr pum.

 

M ti t cp gnint,

l n l vlr venl:

cusch l l prim pec,

l cul uriginl!.

 

Ciptl n cun mn,

gh clp nnchun p:

s gh ntri mn cui pum,

i pum m pin n!.

 

Mn devi vs sevr

e ds chi fai l mal

pi s rn e brin

e nd fr di bal!.

 

M mndl v l

e mn rsti chi

e p t n f un ltr,

prpi me mn, ins!.


Un ltr tn me ti?

Un ltr pch d bn

pr fa dl Prd

un pst d cltn?!?.

 

T m cip pr un cil

Pr evit stu mal

d n ucid i ngil:

i n mm tst e al.

 

Bn bn, tim crt,

mtl d turmintm:

v nnd v cui bnn

v nnd v cui gram.

 

E dp chl d cusch

l prpi prl p

e fr dl girdn

i trai ps int l c!


 


 

 

 


 

 

 
 
Altri contenuti dialettali 


menu secondario

 


pi di pagina